मुसिकोट नगरपालिकाको प्रमुख बजार खलंगा रुकुम..........