लघु उधम विकास कार्यक्रम(MEDEP) UNDP द्वारा प्रदान गरिएका सामाग्रीहरु नगर प्रमुख देविलाल गौतमले हस्तान्तरण गर्नुहुदै