सूचना तथा समाचार

DPR तयारकाे लागि सम्झौता गर्न आउनुहुन (उल्लेखित कन्सल्टेन्सीहरु)

For agreement

सूचना प्रबिधिमैत्री कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे

Proposal for ICT in Education

नगर शिक्षा योजना सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे

नगर शिक्षा योजना सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण अध्ययन सम्बन्धि प्रकाशित सूचना !

IEE musikot Municipality Rukum west

लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि कागजात पेश गर्ने बारे ।

लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि कागजात पेश गर्ने बारे ।

मुसिकोट नगरपालिका शिक्षातर्फको प्रथम चौमासिक निकासा २०७५।६।१८

मुसिकोट नगरपालिका शिक्षातर्फको प्रथम चौमासिक निकासा २०७५।६।१८

सडक DPR को लागि प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकन सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे ! (सम्पूर्ण सडकहरुको)

DPR result Musikot

प्रावि तह स्वयम् सेवक शिक्षक सिफारिस सम्बन्धि सूचना !

result primary level

IEE को प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकनमा सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे !

IEE को प्राबिधिक प्रस्ताब मुल्यांकन सफल भएका उल्लेखित कन्सलटेन्सीहरु उपस्थित हुने बारे !

प्रा.बि. तह लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन !

Lower Secondary Level

Pages