सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

घर भाडामा लिने सम्बन्धमा

Rent for Municipical office musikot rukum west

बाताबरणिय प्रभाब मुल्यांकन (IEE) DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

मुसिकोट नगरपालिकाको बाताबरण प्रभाब मुल्यांकन (IEE DPR प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित दोस्रो पटक)

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR)  सम्बन्धि सूचना !(संशोधन सहित)

इन्जिनियरिंग (TOR) For (DPR) Of Rrural Roads 2075

TOR for Preparation of Detailed Project Report (DPR) Of Rrural Roads Of musikot Municipality Rukum (West)

संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा !

संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा !

बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना !(प्रथम पटक प्रकाशित)

मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम)

मुसिकोट नगरपालिकाको लोगो Design गर्ने सम्बन्धमा

नगरपालिकाको पहिचान झल्काउने किसिमको !

एम्बुलेन्स र जिप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित) ।

मुसिकोट नगरपालिकाको एम्बुलेन्स र जिप खरिद सम्बन्धि

कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत आवश्यक सामाग्रीहरुको मूल्य सुची पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

लक्षित वर्ग उत्थान अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताब पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Pages