FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! (उल्लेखित बोलपत्रदाताहरु)

--

Inivitation for bids to Construction mentioned building (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to  Construction mentioned building (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to Construction of Solabang-Jhulket-Ghattekhola-Kwamma-Ghorkhani Road (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to  Construction of Solabang-Jhulket-Ghattekhola-Kwamma-Ghorkhani  Road (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to construction mentioned road (First time published) Noticec !

notice

दुई कोठे भवनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा !

SCHOOL

पोलिथिन पाइप र मेशिन मेड ग्याभिन तार जाली खरिद सम्बन्धमा

दरभाउ 

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना दास्राे पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/१०/१०

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना दास्राे पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/१०/१०

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

बिरामी राशन बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित )

abc

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७५/०८/१८

गिट्टी, ढुंगा, रोडा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पस्च्चिम) .

Pages