FAQs Complain Problems

२०७६/०७७

मुसिकोट नगरपालिकाको Health प्रोफाइल

धन्यबाद ज्ञापन सम्बन्धमा, (ख्रीष्टिय राहत सेवा समाज)

-

खाद्य सुरक्षाको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धित आबश्यक कागजात तथा निवेदनको ढांचा

खाद्य सुरक्षाको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धित आबश्यक कागजात तथा निवेदनको ढांचा

खाद्य सुरक्षाको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा (व्यक्ति/कृषिक समूह/ कृषि फर्म/ सहकारी संस्था सबै)

-

Procurement Sanitary Pads as per Standard & Specification

-

कार्यालय दुइ सिफ्टमा संचालन हुने सम्बन्धमा,

-

रोजगारमुलक आयोजनाहरु छनोट गरि पठाउने सम्बन्धमा

-

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि,

-

शाखामा कार्यरत कर्मचारी बिबरण

क्र.स. नाम  पद इमेल 

शाखामा कार्यरत कर्मचारी बिबरण

क्र.स. नाम 

Pages