FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत बार्षिक बिकास कार्यक्रम

मुसिकोट नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश, स्थानीय तह अन्य सरोकारवाला निकायहरु बिचको आर्थिक, नीतिगत तथा प्राबिधिक समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वमा, आन्तरिक तथा विभिन्न अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणहरुको बजेटको आधारमा, कोरोना भाइरस(COVID-19) जस्ता महामारीहरुको प

Pages