FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिक नेपाल बैंक मार्फत प्राप्त गर्ने वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ , ७ र ८ वडाका सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्रहिको विवरण

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिक नेपाल बैंक मार्फत प्राप्त गर्ने वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ , ७ र ८ वडाका सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रहिको विवरण